تبلیغات
تبلیغات در سایت(تعرفه)

60×486
 زمان(ماه) قیمت(تومان)
 1ماه 6000
 2ماه10.000
 3ماه 15.000
 6ماه 30.000

120×240
 زمان(ماه)  قیمت(تومان)
 1ماه 4.000
 2ماه 6.000
 3ماه 10.000
 6ماه 20.000